Moratòria en el pagament del lloguer dels locals de negocis d'autònoms i PIMES per causes del COVID-19

Beneficiaris: Autònoms i pimes arrendatàries quan compleixin els següents requisits:

Els autònoms, hauran d'estar afiliat en situació d'alta en la data de declaració d'estat d'alarma i que la seva activitat hagi quedat suspesa o afectada per una reducció de la facturació (del mes natural anterior a la sol·licitud) almenys en un 75% en comparació amb el trimestre al qual pertany el mes referit a l'any anterior.

I per la seva part les PIMES, hauran de complir durant dos exercicis consecutius almenys dos d'aquestes condicions: que el seu actiu no superi els quatre milions d'euros, que l'import net de la seva xifra anual de negocis no superi els vuit milions d'euros o que no tingui més de 50 treballadors. I com els autònoms, també hauran d'acreditar que la seva activitat ha estat suspesa o la seva facturació reduïda en un 75%.

Mesures segons la propietat del local:

  • Si pertany a un organisme públic o un gran tenidor (titular de més de deu immobles urbans, excloent garatges i trasters, o d'una superfície construïda de més de 1.500 m²), l'arrendador estarà obligat a acceptar una moratòria, sempre que no s'hagués aconseguit ja un acord entre totes dues parts. Es podrà sol·licitar l'ajornament de la renda, sense penalització ni meritació d'interessos i s'aplicarà de manera automàtica, afectant durant el període de temps que duri l'estat d'alarma, sense que puguin superar-se els 4 mesos i sempre dins del termini de vigència del contracte o les seves pròrrogues.
  • A la resta de propietaris de locals: es podrà sol·licitar l'ajornament temporal i extraordinari en el pagament de la renda sempre que aquest ajornament o una rebaixa de la renda no s'hagués acordat per totes dues parts amb caràcter voluntari. En aquest cas no té caràcter obligatori. I es permet l'ús de la fiança com a mecanisme de pagament total o parcial d'alguna de les mensualitats de la renda.


Termini: es podran presentar a partir del 23 d'abril i fins a un mes des de la publicació en el BOE.

Més informació: Articles de l'1 al 5 del RDL 15/2020, de 21 d'abril, de mesures urgents complementàries per a donar suport a l'economia i l'ocupació