Ajornament de deutes tributaris per a empreses i autònoms.

Per sol·licitar l'ajornament de deutes, prèviament has de presentar en termini les declaracions de manera telemàtica davant l’AEAT.

Arran de l'entrada en vigor del RDL 7/2020, es concedeix l'ajornament de l'ingrés del deute tributari corresponent a totes aquelles declaracions-liquidacions i autoliquidacions, el termini de presentació de les quals finalitzi, des de la data d'entrada en vigor d'aquest RDL i fins al dia 30 de maig de 2020, per al pagaments pendents de retencions de:

  • Retencions i ingressos a compte: models 111, 115 i 123.
  • Pagaments fraccionats de l'IRPF: model 130 i 131.
  • Pagaments a compte de l'Impost de Societats: model 202.
  • Declaració trimestral d'IVA: model 303, 309,349. L'IVA en circumstàncies normals pot ajornar-se amb interessos.

Es podran beneficiar d'aquestes mesures aquelles persones o entitats amb un volum d'operacions no superior a 6.010.121,04 euros l'any 2019. Amb el límit de fins a 30.000€ de deute.

En les següents condicions:
a) El termini serà de sis mesos.
b) No es reportaran interessos de demora durant els primers tres mesos de l'ajornament.

Instruccions per a presentar ajornaments