Línia d’avals ICO per empreses i autònoms per pal·liar els efectes econòmics del COVID-19

Línia d'avals amb l'objectiu de cobrir els nous préstecs i altres modalitats de finançament i les renovacions concedides per entitats financeres a empreses i autònoms per atendre les necessitats de finançament derivades, entre altres, els pagaments dels salaris, factures, necessitat de circulant o altres necessitats de liquiditat, incloent les derivades de terminis d’obligacions financeres o tributàries.

Beneficiaris: Treballadors autònoms, pimes i empreses de tots els sectors d’activitat, amb domicili social a Espanya i l’activitat de la qual es vegi afectada pels efectes del COVID-19.

Objecte: Per a garantir els préstecs o renovacions concedits a empreses i autònoms per atendre necessitats de finançament com:

  • Pagament salaris
  • Factures
  • Necessitat de circulant
  • Altres necessitats de liquiditat, incloent les derivades de terminis d' obligacions financeres i tributàries.

Avals

a) Per a renovacions i nous préstecs concedits a autònoms i pimes:

  • Màxim 80% de l’operació
  • Termini: coincidirà amb termini operació fins un màxim de 5 anys

b) Per a renovacions i nous préstecs concedits a empreses que no reuneixin la condició de pime:

  • Màxim 70% de noves operacions i 60% d’operacions de renovació.
  • Termini: coincidirà amb termini operació fins un màxim de 5 anys

Les empreses i autònoms tindran accés a aquests avals a través de les seves entitats financeres, mitjançant la formalització de noves operacions de finançament o renovació de les existents.

Més informació i procediment de tramitació a ICO