Seguretat Social: Moratòria per a autònoms

Ajudes a la cotització Seguretat Social

Se concedeix moratòries de sis mesos, sense interès, del pagament de les Cotitzacions a la Seguretat Social a les empreses i els treballadors per compte pròpia inclosos en qualsevol règim de la Seguretat Social, i per a les activitats que no s'hagin suspès pel estat d'alarma declarat pel RD 463/2020 del 14 de Març.

Terminis:

  • Empreses: Mesos d'Abril, Maig i Juny del 2020.
  • Treballadors per compte pròpia: mesos de Maig, Juny i Juliol del 2020

Deutes: Empreses i treballadors por compte pròpia, i si no tenen ajornaments previs, podran sol·licitar ajornaments de pagament dels seus deutes con la Seguretat Social que haurien d'ingressar entre Abril-Juny 2020, amb una rebaixa del tipus d'interès al 0.50%

Autònoms que no han ingressat la quota de març en termini i han sol·licitat la prestació extraordinària por cessi d'activitat, podran ingressar fora de termini i sense recàrrec les cotitzacions corresponents als dies de març que sí s'han treballat.

Com es podrà presentar?

  • Per a les empreses, a través del Sistema de remissió electrònica de dades en l'àmbit de la Seguretat Social (Sistema RED).
  • Per als treballadors per compte pròpia a través del citat Sistema RED o por els mitjans electrònics disponibles en la sedo electrònica de la Secretaria d'Estat de la Seguretat Social (SEDESS).

Quan es fa la sol·licitud?

La sol·licitud de la moratòria ha de realitzar-se dins dels 10 primers dies naturals dels terminis reglamentaris d'ingreso.

La concessió de la moratòria es comunicarà en el termini dels tres mesos següents al de la sol·licitud.