Ajudes pel foment del català de Capdepera

L'Ajuntament de Capdepera convoca aquests ajuts per a la normalització a les empreses municipals, amb la següent finalitat:

- Garantir i estendre la presència de la llengua catalana en l'àmbit socioeconòmic d'aquest municipi.

- Treballar en temes de qualitat i diversitat lingüística com a sinònims de qualitat empresarial.

- Fer difusió d'aquelles empreses que fomentin la normalització lingüística a la seva empresa.

Activitats subvencionables:

  • Rètols comercials i de vehicles. Edició o renovació de cartes de restaurants i bars incloent-hi el català.
  • Documents publicitaris o administratius que incloguin el català (targetes, fullets, paper d'embolicar, bosses, calendaris, factures i pressupostos, catàlegs,...).
  • Versió en català en pàgines web.

Beneficiaris: les empreses, amb personalitat física o jurídica, ubicades al terme municipal de Capdepera.

Línies d'ajut i import:

a) Rètols comercials i de vehicles: 

- Versió exclusivament en català: un 50% sobre el cost generat, màxim 350 €

- Versió en català juntament amb altres llengües: proporcional a l'ús que se'n faci respecte del conjunt de llengües del rètol.

b) Edició o renovació de cartes de restaurants i bars Incloent-hi el català: un 50% sobre el cost generat, màxim 400 €.

c) Documents publicitaris o administratius que incloguin el català (targetes, fullets, calendaris, factures i pressupostos, catàlegs,...): 50% sobre el cost generat, màxim 250 €.

d) Versió en català a webs: Un 30% del cost sobre la pàgina, amb un sostre de 300€

La quantia de la subvenció no pot ser superior, aïlladament o en concurrència, amb altres ajuts o subvencions de qualsevol procedència, al cost de l'activitat subvencionable.

Termini:  a partir de l'endemà d'haver-se  publicat la convocatòria en el BOIB i fins dia 25 de setembre de 2020.

Formes de presentació de sol·licitud: de forma presencial: al Registre General de l'Ajuntament de Capdepera de 9h a 14h, a qualsevol de les dues oficines municipals: Capdepera: c. Ciutat, 20. 07580 Capdepera Cala Rajada: Centre Cap Vermell: c. l'Agulla, 50. 07590 Cala Rajada Per qualsevol dels mitjans i llocs assenyalats a l'article 16 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

Consulta la convocatòria completa en el BOIB.