Ajudes per cobrir les despeses financeres d’operacions de finançament d’inversions productives

Convocatòria per a l’any 2020 d’ajuts a la microempresa, petita i mitjana empresa industrial de les Illes Balears per cobrir el cost d'aval dels primers quatre anys de les operacions que formalitzin amb ISBA SGR, els interessos de les operacions per un màxim de set any i el cost derivat de les despes d'obertura i d'estudi.

Beneficiaris: Poden ser beneficiàries d’aquests ajuts les persones físiques o jurídiques, de naturalesa privada, i les societats civils o comunitats de béns domiciliades o que duguin a terme un projecte d’inversió per a la millora dels processos productius o de producte a les Illes Balears, que compleixin els requisits de ser microempreses, petites i mitjanes empreses (PIME) que desenvolupin una activitat industrial d’algun dels epígrafs de l’impost sobre activitats econòmiques (IAE) inclosos en les divisions 2, 3 i 4 de la secció primera corresponent a activitats empresarials, així com les que estiguin incloses en el grup 162 de l’IAE i inscrites en la divisió A.
També poden ser beneficiàries les empreses incloses en el grup 504 de l’IAE de la secció primera corresponent a activitats empresarials, i que estiguin inscrites en la divisió B del registre integral industrial corresponent a les empreses de serveis relatives a l’activitat industrial i als serveis complementaris a la indústria detallats a la convocatòria.

Import: la línia de fiançament és de 10 milions d’euros per a la inversió. S’hi contemplen bonificacions al tipus d’interès (1,5% màxim els primers 7 anys de l’operació), el cost de l’aval (100% els primers 4 anys de l’operació) i les despeses d’obertura i estudi (100%).

Inversions susceptibles de finançament:

  • Les despeses de finançament de les actuacions d’inversió productiva, inversions en eficiència energètica i inversions en la transformació digital del sector industrial per millorar processos, producte i competitivitat.
  • Els centres de treball on es produeixin les inversions productives han d’estar ubicats a la comunitat autònoma de les Illes Balears.
  • Les despeses suportades com a conseqüència del finançament d’inversions formalitzades en el període que va des del dia 5 de novembre de 2019 fins al dia 16 d’octubre de 2020 (ambdós inclosos).

Termini de sol·licituds: des de l'endemà de la publicació de la convocatòria en el BOIB fins el 21 d'octubre de 2020.

Termini per efectuar la justificació davant ISBA-SGR: el beneficiari té fins a deu mesos des de la resolució, i en tot cas la data màxima de justificació és el dia 12 de novembre de 2021. Modificació BOIB 8 /10/2020

On pots sol·licitar l'aval? a www.isbasgr-online.es

Consulta el fulletó informatiu aquí i la convocatòria completa en el BOIB per ampliar la informació.