Oberta la convocatòria de subvencions per a la modernització, la innovació i el desenvolupament tecnològic de les indústries culturals i creatives de les Illes Balears

L'Institut d'Indústries Culturals de les Illes Balears (ICIB) convoca les subvencions per a donar suport a les inversions que afavoreixin la modernització, la innovació i el desenvolupament tecnològic de les indústries culturals i creatives de les Illes Balears per a l'any 2022.

El pressupost màxim de la convocatòria serà de 300.000 euros. La subvenció del 50% de l'import de les despeses subvencionables incloses, fins a un màxim de 25.000€ per beneficiari.

La suma de totes les despeses subvencionables serà igual o superior a 500 €, IVA exclòs.

Poden ser beneficiaris de les subvencions les persones físiques donades d'alta en el règim d'autònoms i les persones jurídiques dels sectors de les arts escèniques, la música, l'audiovisual, les arts visuals i el món editorial.

El termini i presentació de sol·licituds s'inicia el 15 de setembre de 2022 i s'estén fins al 30 de setembre de 2022, tots dos inclusivament.

- Més informació

BOIB

El ICIB té com a fins generals els relacionats amb el desenvolupament de les indústries i empreses culturals i creatives en el marc de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, de conformitat amb els seus Estatuts. Els àmbits inicials d'actuació de l'ens són l'audiovisual i la cultura digital, les arts escèniques, les arts visuals, el món editorial i la música, sense perjudici que en un futur es puguin incorporar altres sectors, com el patrimoni, l'artesania, el disseny i la publicitat, o altres camps de la cultura.