Convocatòria d’ajuts per a la creació d’agrupacions empresarials innovadores i el cofinançament de projectes R+D+I

La Direcció General d’Innovació ha publicat la convocatòria d’ajuts per a la creació de noves agrupacions empresarials innovadores, així com el cofinançament de projectes R+D+I.

L’ajut inclou tres línies:

  1. Línia A, de creació de noves AEI: les entitats sense ànim de lucre amb personalitat jurídica pròpia que estiguin establertes físicament a les Illes Balears i hi tinguin el domicili social, i que en el moment de presentar la sol·licitud d'ajut les seves finalitats siguin, entre d'altres, la creació d'una AEI.
  2. Línia B, de cofinançament de projectes de caire innovador a les AEI: seran beneficiàries d'aquesta línia les AEI d'alta en el registre de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears que duguin a terme les actuacions previstes en aquesta convocatòria.
  3. Línia C, de cofinançament de projectes d'R+D+I de les AEI que han rebut finançament en altres convocatòries competitives estatals o internacionals: les AEI d'alta en el registre de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears que duguin a terme les actuacions previstes en aquesta convocatòria.

El termini per presentar la sol·licitud finalitza el proper 22 d’agost.

BOIB núm. 89, del 9 de juliol de 2022 

Tràmits