Ajudes a la indústria- Modernització de l'estructura digital

Adreçat a la promoció i implantació de la digitalització i el conjunt de tècniques i equips informàtics que permeten comunicar-se a distància per via electrònica (TIC) de les empreses industrials situades dins l'àmbit territorial de les Illes Balears.

Consisteix en dos programes destinats a l'adquisició d'actius fixos i l'adquisició d'inversions immaterials associades al procés industrial, que hagin de ser utilitzats o entrar en funcionament per primera vegada.

Beneficiaris: Empreses de caràcter industrial amb els epígrafs de l'impost sobre activitats econòmiques (IAE) inclosos en les divisions 2, 3 i 4 de la secció primera corresponent a activitats empresarials, i que estiguin inscrites en la divisió A corresponent a establiments i activitats industrials del Registre Integrat Industrial, o en el Registre Miner de les Illes Balears de la Conselleria de Treball, Comerç i Indústria. També son beneficiàries les empreses incloses en el grup 504 de l’IAE de la secció primera corresponent a activitats empresarials, i que estiguin inscrites en la divisió B del registre integral industrial corresponent a les empreses de serveis relatives a l’activitat industrial.

Queden excloses les societats públiques i entitats de dret públic, així com qualsevol empresa o organització en què la participació d'aquests ens sigui majoritària.

Termini d'inversions subvencionables: Són subvencionables les inversions instal·lades, en funcionament, facturades i pagades en el període comprès entre el 2 d’octubre de 2018 i l’1 d’octubre de 2019, ambdós inclosos.

Termini de presentació de sol·licituds: És d'un mes i començarà dia 16 de juny de 2019 fins dia 16 de juliol de 2019, ambdós inclosos. O fins que s'exhaureixi la quantia econòmica assignada en la convocatòria.

Bases de convocatòria

Més informació i tràmit