Ajudes a la indústria- Modernització de l'estructura productiva

Adreçat a la promoció del teixit industrial, al foment de la modernització dels sistemes de gestió i sistemes productius, així com a la millora del teixit productiu i el posicionament estratègic de la indústria dins l'àmbit territorial de les Illes Balears.

Consisteix en tres programes destinats a l'adquisició d'actius fixos i l'adquisició d'inversions immaterials associades al procés industrial, que hagin de ser utilitzats o entrar en funcionament per primera vegada.

Beneficiaris: Empreses de caràcter industrial amb els epígrafs de l'impost sobre activitats econòmiques (IAE) inclosos en les divisions 2, 3 i 4 de la secció primera corresponent a activitats empresarials, i que estiguin inscrites en la divisió A corresponent a establiments i activitats industrials del Registre Integrat Industrial, o en el Registre Miner de les Illes Balears de la Conselleria de Treball, Comerç i Indústria. També són beneficiàries les empreses incloses en el grup 504 de l’IAE de la secció primera corresponent a activitats empresarials, i que estiguin inscrites en la divisió B del registre integral industrial corresponent a les empreses de serveis relatives a l’activitat industrial.

Queden excloses les societats públiques i les entitats de dret públic, així com qualsevol empresa o organització en la qual la participació d’aquests ens sigui majoritària.

Termini d'inversions subvencionables: Són subvencionables les inversions executades i pagades en el període comprès entre l'11 de novembre de 2018 i el 10 de novembre de 2019, ambdós inclosos.

Termini de presentació de sol·licituds: És d'un mes i començarà dia 16 de juny de 2019 fins dia 16 de juliol de 2019, ambdós inclosos. O fins exhaurir la quantia econòmica assignada a la convocatòria.

Bases de la convocatòria

Més informació i tràmit