Ajudes a la indústria- Modernització eficiència energètica

Adreçat a la promoció d'actuacions destinades a la millora de l’estalvi i l’eficiència energètica de la indústria dins l'àmbit territorial de les Illes Balears.

Consisteix en un programa destinat a la substitució d'actius fixos i l'adquisició d'inversions materials i immaterials associades al procés industrial, que generin una millora del consum energètic de l’empresa i siguin utilitzats o entrin en funcionament per primera vegada.

Beneficiaris: Empreses de caràcter industrial amb els epígrafs de l'impost sobre activitats econòmiques (IAE) inclosos en les divisions 2, 3 i 4 de la secció primera corresponent a activitats empresarials, i que estiguin inscrites en la divisió A corresponent a establiments i activitats industrials del Registre Integrat Industrial, o en el Registre Miner de les Illes Balears de la Conselleria de Treball, Comerç i Indústria.

Queden excloses les societats públiques i les entitats de dret públic, així com qualsevol empresa o organització en la qual la participació d’aquests ens sigui majoritària.

Termini d'inversions subvencionables: Són subvencionables les inversions instal·lades, en funcionament, facturades i pagades en el període comprès entre l'1 de gener de 2019 i l’1 d’octubre de 2019, ambdós inclosos.

Termini de presentació de sol·licituds: És d'un mes i començarà dia 16 de juny de 2019 fins dia 16 de juliol de 2019, ambdós inclosos. O fins exhaurir la quantia assignada a la convocatòria.

Bases de la convocatòria

Més informació i tràmit