Concessió de subvencions corresponents al «Pla de modernització de la màquina eina» de les petites i mitjanes empreses

Objecte: 

Donar suport a la realització d'inversions en l'adquisició de noves màquines eina que formin part del procés productiu de les petites i mitjanes empresa (d'ara endavant PIMES) industrials i que contribueixin a la seva modernització.

Beneficiaris:

  • Pimes que desenvolupin una activitat industrial enquadrades en l'Annex I de les bases que s'adjunten.
  • Ha desenvolupat aquestes activitats almenys durant un període de tres anys comptats abans de la data de fi de termini de sol·licitud.
  • Han de desenvolupar la seva activitat en el territori nacional.

Inversions subvencionables:

Les inversions realitzades en territori nacional per a l'adquisició de màquines eina per a la seva incorporació al procés productiu i que compleixin alguna de les següents condicions:

  • suposin l'ampliació de la capacitat productiva d'un establiment existent;
  • suposin la diversificació de la producció d'un establiment existent en nous productes addicionals; o
  • impliquin un canvi essencial en el procés general de producció d'un establiment existent.

Característiques i límits de les ajudes a concedir.

  • Les ajudes concedides a l'empara d'aquesta ordre tindran la forma de subvenció.
  • L'import de la subvenció serà, com a màxim, del 20% de les despeses subvencionables en el cas de petites empreses i del 10% en el cas de mitjanes empreses.
  • Cada ajuda quedarà limitada fins a un import màxim de 175.000 euros per màquina i l'import màxim d'ajuda que podrà rebre cada entitat jurídica serà de 300.000 euros.

Sol·licitud de les ajudes:

Les sol·licituds per a l'obtenció d'ajuda es dirigiran a la Direcció General d'Indústria i de la Petita i mitjana empresa, òrgan competent per a instruir el procediment, i estaran disponibles per al seu emplenament i presentació en el Portal d'Ajudes del Ministeri: https://www.mincotur.gob.es/portal Ajudes

Termini de presentació de les ajudes finalitza el 02/11/2021

Consulta les bases en aquest enllaç: https://www.boe.es/boe/dias/2021/10/08/pdfs/BOE-A-2021-16375.pdf

Més informació