Ajut a la inversió per a la modernització de l'estructura productiva de l'activitat industrial (2021)

Adreçat a la promoció del teixit industrial, al foment de la modernització dels sistemes de gestió i sistemes productius, així com a la millora del teixit productiu i el posicionament estratègic de la indústria dins l'àmbit territorial de les Illes Balears.

Beneficiaris: Empreses de caràcter industrial amb els epígrafs de l'impost sobre activitats econòmiques (IAE) inclosos en les divisions 2, 3,4 i 691.2 de la secció primera corresponent a activitats empresarials, i que estiguin inscrites en la divisió A corresponent a establiments i activitats industrials del Registre Integrat Industrial, o en el Registre Miner de les Illes Balears de la Conselleria de Transició Energètica, Sectors Productius i Memòria Democràtica. També són beneficiàries les empreses incloses en el grup 504 de l’IAE de la secció primera corresponent a activitats empresarials, i que estiguin inscrites en la divisió B del registre integral industrial corresponent a les empreses de serveis relatives a l’activitat industrial.

Quantitat i actuacions subvencionables:

Programa I.  Disseny i innovació

a) Cost de contractació a entitats externes de projectes de disseny i innovació industrial, encaminats a adquirir nous coneixements i aptituds que puguin ser útils per desenvolupar nous productes, processos o serveis, o que permetin millorar considerablement els ja existents.

b) Adquisició de prototips que hauran de ser utilitzats als centres de treball de l'entitat sol·licitant situats a les Illes Balears.

L'import màxim subvencionable d'aquest programa és de 9.000 euros per beneficiari.

 

Programa II. Producció, logística i emmagatzematge

a) Adquisició i instal·lació de maquinària, a instal·lar en un centre de treball de l'entitat sol·licitant, relacionada directament amb l'activitat que constitueix l'objecte social de l'empresa.

A aquest efecte s'entén per màquina la definició recollida en l'article 2.2. del Reial decret 1644/2008, de 10 d'octubre, pel qual s'estableixen les normes per a la comercialització i posada en servei de les màquines, amb les exclusions establertes en l'article 1.3 del dit Reial decret.

Dins d'aquest punt s’ha de preveure l'adquisició d'elements i maquinària de transport intern.

b) Adquisició i instal·lació d'accessoris, instal·lacions tècniques i TIC associades a la maquinària indicada en el punt anterior.

c) Adquisició i instal·lació d'accessoris, instal·lacions tècniques i TIC associades a maquinària existent al centre de treball.

d) Adquisició i instal·lació de motlles i patrons per a la fabricació de productes, que hauran de ser utilitzats als centres de treball de l'entitat sol·licitant situats a les Illes Balears.

e) Adquisició i instal·lació de sistemes de fred i calor industrial en fàbriques de producció, magatzems i similars. En cap cas se subvencionarà la instal·lació de sistemes destinats a atendre la demanda de benestar i higiene de les persones.

Dins aquesta inversió, sí que es preveurà la substitució dels sistemes d’alimentació energètica dels sistemes indicats anteriorment. En cap cas es consideren subvencionables les instal·lacions elèctriques d’enllaç i d’altres sistemes d’alimentació energètica destinats a altres receptors que no siguin els dels sistemes de fred i calor.

f) Adquisició i instal·lació de tancs, barriques, tambors i similars destinats a les fases de fermentació, maduració, repòs o clarificació del procés productiu de vi, cervesa, licors o productes assimilables, que hauran de ser utilitzats als centres de treball de l'entitat sol·licitant situats a les Illes Balears.

g) Adquisició i instal·lació d'actius materials i immaterials destinats a la millora de l'emmagatzematge que permetin una millora en la logística del producte.

L'import màxim subvencionable d'aquest programa és de 20.000 euros per beneficiari.

Termini d’inversions subvencionables: Són subvencionables les inversions executades i pagades en el període comprès entre l'11 de novembre de 2020 i el 10 de novembre de 2021, ambdós inclosos.

Termini de presentació de sol·licitud: És d'un mes i començarà dia 8 de juny de 2021 a les 00:00 hores fins dia 8 de juliol de 2021 a les 23.59 hores.

Més informació i tràmit

Bases de la convocatòria-BOIB