Ajuts per a sistemes de ventilació i purificació d'aire a bars i restaurants

L'objecte d'aquests ajuts és la compra i/o instal·lació de sistemes de ventilació i purificació d'aire que garanteixin un cabal de ventilació de 12,5 l/s i persona, valor que correspon a un IDA2 d'acord al RITE, i un mesurador de CO2, d'acord amb les recomanacions de l'IDAE, amb la finalitat de reduir els contagis per la Covid-19, i poder mantenir l'activitat als restaurants i bars de les Illes Balears.

Requisitis dels beneficiaris:

  • Persones físiques i jurídiques privades, les agrupacions de persones físiques o jurídiques privades i les comunitats de béns o qualsevol altre tipus d'unitat econòmica o patrimoni separat que, encara que no tenguin personalitat jurídica, puguin dur a terme les accions que es pretenen fomentar.
  • Han de ser titulars de petites empreses del sector de la restauració, amb establiment físic en territori de les Illes Balears ja existent, amb seu social a les Illes Balears, i han de tenir contractats un màxim de 20 treballadors de mitja anual per cada centre de treball.
  • Els sol·licitants han d'exercicir en els centres de treball alguna de les activitats incloses en els epígrafs E671, E672 i E673.

Presentació de les sol·licituds: del 21 de desembre de 2020 al 31 de juliol de 2021.

  1. S'efectuarà en dos trámits:
  • Tràmit 1. Sol·licitud de data i franja horària per a presentar la sol·licitud (no requereix signatura electrònica). La sol·licitud es farà a travé d'aquest enllaç
  • Tràmit 2. Presentació de la sol·licitud (requereix signatura electrònica). Dins de la franja assignada, s'accedirà al procediment “Ajuts per a sistemes de ventilació i purificació d'aire a bars i restaurants" en aquest enllaç. 
  • Les entitats sol·licitants han d'adjuntar a la sol·licitud presentada de forma telemàtica la Declaració Responsable de veracitat de dades bancàries a la següent direcció: http://dgpe.caib.es

Quantia dels ajuts:

  • L'import de l'ajut serà del 100% de la inversió realitzada, amb un màxim de 800 euros per centre de treball. La inversió ha de ser d'un import mínim de 450 €.
  • En cas de que en el moment de la sol·licitud no s'hagui realitzat la inversió, l'import de l'ajuda serà la quantia sol·licitada sempre que que es prevegi una inversió d'un mínim de 450 euros. L'import subvencionable en cap cas superarà els 800 euros per centre de treball.

Consulta el BOIB

Modificació convocatòria en el BOIB