Convocatòria de Cambres d'Espanya d'ajudes econòmiques destinades al foment de l'emprenedoria femenina

La present convocatòria té per objecte establir el règim per a la concessió d'ajudes destinades a fomentar l'emprenedoria femenina i a la creació d'empreses per dones.

Les ajudes objecte d'aquesta convocatòria s'articulen en les següents línies:

  • Línia 1. Nova activitat empresarial amb alta en el Règim Especial de Treballadors Autònoms (RETA) o en la mutualitat del col·legi professional corresponent i en l'Impost d'activitats Econòmiques (IAE) de dones desocupades.

           Enllaç a la documentació i tràmit electrònic

  • Línia 2. Finançament de les despeses directes necessàries per a la posada en marxa de la nova activitat empresarial.

           Enllaç a la documentació i tràmit electrònic

Quantia de les ajudes:

  • Línia 1. Podran percebre una ajuda a tant alçat de 600€
  • Línia 2. La posada en marxa de la nova activitat empresarial i/o professional duta a terme per dones emprenedores que han constituït la seva empresa en els 12 mesos anteriors a la sol·licitud rebran una ajuda econòmica de fins a 2.000€

Termini de presentació de sol·licituds fins al 18/12/2020

Més informació: Programa Ajuda emprenedoria Femenina 2020

Preguntes o dubtes: soportepoefe@camara.es