Subvencions per millorar l’estètica interior i exterior dels locals comercials de Calvià 2019

L’ajuntament de Calvià ha publicat la convocatòria de subvencions per millorar l’estètica interior i exterior dels locals comercials del seu municipi. 

Aquestes ajudes pretenen donar suport a la realització d’actuacions que contribueixin a la modernització del teixit comercial sense que perdin l’essència del seu negoci així com també facilitar l’adaptació a l’Ordenança reguladora de l’estètica exterior dels establiments comercials i oferta turísitica bàsica i de l’ús de terrasses i zones privades amb activitat empresarial visible des de la via pública en el municipi de Calvià publicada en el BOIB el 20 de juliol de 2017.

Beneficiaris: persones físiques o jurídiques titulars de llicència d’activitat del local comercial ubicat en el terme municipal de Calvià, que estiguin al corrent del pagament de les obligacions econòmiques de Calvià i l’Hisenda Pública. Els locals comercials han de tenir una superfície màxima de 150 m2, excloent les zones d’emmagatzematge. 

Acció subvencionable: millorar estètica interior (adquisició de mobiliari, expositors, pintura del local, il·luminació, etc.), millorar estètica exterior (tendals, marquesines, paravents, suports publicitaris, retolació, pintura del local il·luminació, etc.). 

Quantia: es subvenciona el 60% del pressupost presentat (IVA exclòs) fins a un màxim de 6.000€. També es subvenciona el 90% de l’import pagat en concepte de Tasa per a l’atorgament de llicències urbanístiques. 

Terminifins el 15 de juny de 2019. 

Convocatòria al BOIB