Noves prestacions per cessament d'activitat recollides en el RDL 30/2020

El Reial decret llei, de 29 de setembre, de mesures socials en defensa de l'ocupació, publica quatre noves prestacions perquè els treballadors autònoms puguin acollir-se al cessament d'activitat per causes derivades del Covid-19.

  • PRESTACIÓ DE CESSAMENT D'ACTIVITAT PER RESOLUCIÓ DE L'AUTORITAT COMPETENT

Destinada als autònoms i autònomes afectats per la suspensió temporal de tota la seva activitat a conseqüència de la resolució d'una autoritat competent com a mesura de contenció a la propagació del Covid-19.

Termini: el dret a la prestació comença l'endemà de l'adopció de la mesura de tancament d'activitat i finalitza l'últim dia del mes en què s'acordi l'aixecament d'aquesta.

Ha de mantenir-se l'alta en el règim especial corresponent durant el temps que l'activitat romangui suspesa. L'autònom quedarà exonerat de cotitzar.

Més informació

 

  • PRESTACIÓ PER A AUTÒNOMS I AUTÒNOMES QUE NO PUGUIN CAUSAR DRET A LA PRESTACIÓ ORDINÀRIA

Destinada als autònoms i autònomes que no puguin causar dret a la prestació per cessament d'activitat i treball per compte propi o a la prestació ordinària per cessament d'activitat per no reunir el període de carència requerit.

El dret a la prestació neix el 01/10/2020 si se sol·licita fins al 15 d'octubre de 2020; passat aquest termini, el dret naixerà el primer dia del mes següent al de la sol·licitud. En tots els casos, la durada no podrà excedir del 31 de gener de 2021.

Més informació

 

  • PRESTACIÓ EXTRAORDINÀRIA DE CESSAMENT D'ACTIVITAT PER ALS  AUTÒNOMS I AUTÒNOMES DE TEMPORADA

Destinada als autònoms i autònomes de temporada amb activitat entre els mesos de juny i desembre, l'únic treball del qual al llarg dels dos últims anys hagi estat per compte propi.

La durada màxima de la prestació serà de 4 mesos i únicament podran percebre-la durant tot aquest període de temps els treballadors autònoms que presentin la seva sol·licitud dins dels primers 23 dies del mes d'octubre.

El termini per sol·licitar-la serà del 01/10/2020 al 30/01/2021

Més informació

 

  • PRESTACIÓ PER CESSAMENT D'ACTIVITAT COMPATIBLE AMB EL TREBALL PER COMPTE PROPI O LA SEVA PRÒRROGA

Destinada als autònoms i autònomes que hagin percebut una d'aquestes dues prestacions i compleixin una sèrie de requisits:

a) Prestació per cessament d'activitat i treball per compte propi fins al 30/09/2020.

b) Prestació extraordinària per cessament d'activitat (recollida en el art.17 del RDL 8/2020) fins al 30/06/2020.

Els treballadors autònoms que percebin la prestació per cessament d'activitat i treball per compte propi a 30/09/2020 podran continuar percebent-la fins al 31/02/2021, sempre que mantinguin els requisits establerts per a la seva concessió.

Aquesta prestació es percebrà, com a màxim, fins al 31/01/2021

Més informació

 

Com ho pots sol·licitar?
La gestió d’aquesta prestació correspondrà a les mútues col·laboradores amb la Seguretat Social. Així que hi pots contactar via e-mail. 
Si la teva és Mútua Balear, el pots sol·licitar a través de l’enllaç, i hi trobaràs els requisits i els formularis. 
Per saber quina és la teva mútua contractada, cerca l’apartat “entitat mútua col·laboradora” de la teva alta d’autònom. Ha de ser una d’aquestes.

Més informació:

  • Consulta el BOE. (Art.13.1. del Real Decreto-Ley 30/2020)
  • Consulta el Fulletó d'aquestes prestacions realitzat per la Mutua Balear aquí.