Subvencions per protegir l'activitat econòmica local i l'impacte econòmic de la COVID-19 a Manacor

L'objecte d'aquesta convocatòria és atorgar diverses ajudes destinades a preservar l'activitat econòmica del municipi de Manacor dels efectes adversos que hagi pogut originar la situació derivada de les mesures adoptades per contenir la difusió de la COVID-19.

Persones beneficiàries: Les empreses constituïdes per persones físiques o jurídiques o les entitats sense personalitat jurídica:

  • que desenvolupin una activitat inclosa en els casos de tancament obligatori d'establiments degut al Reial Decret 465/2020, de 17 de març.
  • que hagin vist reduïda la seva facturació durant el període per al qual se sol·licita l'ajut, almanco, en un 75% en relació a la facturació del semestre anterior.

Despeses subvencionables:

  • Línia 1. Despeses en concepte d'arrendament de local, préstecs hipotecaris, adqusició de productes sanitaris i elements per adaptar el local, despeses vinculades al subministrament del local, rènting de maquinària, assegurançes, llicències d'us, disseny d'un lloc web, combustible i tributs municipals.
  • Línia 2. Despeses derivades de l'ocupació de via pública amb taules, cadires i mercaderies per a l'exercici 2020.

Quantia:

  • Línia 1. Es podràn sol·licitar fins el 100% del total de les despeses subvencionables fins a 1.000€
  • Línia 2. L'import màxim de les despeses abonades per la taxa d'ocupació de via publica corresponents a l'any 2020.

Termini: Del 6 al 30 de setembre de 2020.

Bases convocatòria