Ajuts per a la modernització de l’estructura productiva de les empreses industrials

La Direcció General de Política Industrial presenta un paquet d’ajudes destinades a les empreses industrials.

Consisteix en tres programes destinats a l'adquisició d'actius fixos i l'adquisició d'inversions immaterials associades al procés industrial, que hagin de ser utilitzats o entrar en funcionament per primera vegada.

Beneficiaris:

Empreses de caràcter industrial amb els epígrafs de l'impost sobre activitats econòmiques (IAE) inclosos en les divisions 2, 3,4 i 691.2 de la secció primera corresponent a activitats empresarials, i que estiguin inscrites en la divisió A corresponent a establiments i activitats industrials del Registre Integrat Industrial, o en el Registre Miner de les Illes Balears de la Conselleria de Transició Energètica i Sectors Productius. També són beneficiàries les empreses incloses en el grup 504 de l’IAE de la secció primera corresponent a activitats empresarials, i que estiguin inscrites en la divisió B del registre integral industrial corresponent a les empreses de serveis relatives a l’activitat industrial.

Quantitat i actuacions subvencionables:

Programa I.  Disseny i innovació:

a) Cost de contractació a entitats externes de projectes de disseny i innovació industrial, encaminats a adquirir nous coneixements i aptituds que puguin ser útils per desenvolupar nous productes, processos o serveis, o que permetin millorar considerablement els ja existents.

b) Adquisició de prototips que hauran de ser utilitzats als centres de treball de l'entitat sol·licitant situats a les Illes Balears.

L'import màxim subvencionable d'aquest programa és de 6.000 euros per beneficiari.

Programa II. Producció, logística i emmagatzematge:

a) Adquisició i instal·lació de maquinària, a instal·lar en un centre de treball de l'entitat sol·licitant, relacionada directament amb l'activitat que constitueix l'objecte social de l'empresa.

b) Adquisició i instal·lació d'accessoris, instal·lacions tècniques i TIC associades a la maquinària indicada en el punt anterior.

c) Adquisició i instal·lació d'accessoris, instal·lacions tècniques i TIC associades a maquinària existent al centre de treball.

d) Adquisició i instal·lació de motlles i patrons per a la fabricació de productes, que hauran de ser utilitzats als centres de treball de l'entitat sol·licitant situats a les Illes Balears.

e) Adquisició i instal·lació de sistemes de fred i calor industrial en fàbriques de producció, magatzems i similars. En cap cas se subvencionarà la instal·lació de sistemes destinats a atendre la demanda de benestar i higiene de les persones.

f) Adquisició i instal·lació de tancs, barriques, tambors i similars destinats a les fases de fermentació, maduració, repòs o clarificació del procés productiu de vi, cervesa, licors o productes assimilables, que hauran de ser utilitzats als centres de treball de l'entitat sol·licitant situats a les Illes Balears.

e) Adquisició i instal·lació d'actius materials i immaterials destinats a la millora de l'emmagatzematge que permetin una millora en la logística del producte.

L'import màxim subvencionable d'aquest programa és de 15.000 euros per beneficiari.

Programa III. Despeses produïdes durant l’estat d’alarma:

Despeses corrents produïdes durant l’estat d’alarma, com poden ser aigua, llum, lloguers, compra d’EPI relacionats amb la crisi de la COVID-19, i similars, respecte al local en què es desenvolupa el procés productiu. Els beneficiaris també ho hauran de ser d’actuacions subvencionables descrites en els programes I i/o II esmentats anteriorment.

L'import màxim subvencionable d'aquest programa és de 25 % de l’import concedit dels programes I i II per beneficiari.

Termini d’inversions subvencionables: són subvencionables les inversions executades i pagades en el període comprès entre l'11 de novembre de 2018 i el 10 de novembre de 2020, ambdós inclosos.

Termini de presentació de sol·licitud: del 21 de juliol a les 00.00 h al 21 d’agost a les 23.59 h.

Les sol·licituds s’han de presentar telemàticament.

Més informació i tràmits:

Ajuts per a la modernització de l’estructura productiva

Bases de la convocatòria