Ajudes per a autònoms i empreses per a l'adquisició de material contra la propagació de la Covid-19 a Santanyí

L'objectiu d'aquestes ajudes és aportar recursos econòmics per fer front a la despesa derivada de l'adquisició de les mesures de prevenció davant el contagi de la Covid-19 i conseqüentment contribuir a la reactivació i al manteniment del texit comercial, de serveis i de restauració del municipi de Santanyí.

Beneficiaris: 

Empreses o autònoms titulars d'establiments comercials minoristes, de serveis i de restauració que tenguin menys de 50 treballadors.

Quantia:

Es pot atorgar a cada beneficiari per a cada establiment obert o per servei en funcionament fins a 250 euros.

Despeses subvencionables:

 • Mascaretes quirúrgiques i higièniques
 • Ulleres de protecció
 • Pantalles protectores facials
 • Dispensadors de solucions hidroalcohòliques i de sabó/gel desinfectant per a persones
 • Productes desinfectants i virucides per a la neteja del local o element on es dugui a terme l'activitat
 • Guants de vinil, acrinolitil, làtex
 • Paper assecant i baietes d'un sol ús
 • Elements/equips de senyalització, com cintes adhesives, cordes, cartells, vinils, etc.
 • Mampares de protecció
 • Poals o contenidors amb tapa i pedal
 • Contractació d'empreses autoritzades per a l'aplicació de productes viricides

Termini: de l'1 de juliol al 7 d'agost 2020

Bases de la convocatòria

Més informació i tràmit