Ajuts per a la represa i el manteniment del treball autònom afectat per la COVID-19

La Direcció General de Promoció Econòmica, Emprenedoria, i Economia Social i Circular ha aprovat les subvencions per ajudar a les persones físiques autònoms que hagin de reiniciar o continuar la seva activitat una vegada endegat el procés de desescalada del confinament provocat per la COVID-19, i mantenir l’activitat per compte propi i consolidar el seu projecte d’autoocupació a les Illes Balears.

Quantia de l'ajut

  • 2.000€ si no tenen treballadors
  • 2.500€ si tenen entre 1 i 2 treballadors
  • 3.000€ si tenen més de 2 treballadors

Beneficiaris
A. Autònoms de tot l’any
Poden ser beneficiàries les persones físiques que s'hagin mantingut d’alta en el règim especial de treballadors autònoms, règim especial per compte propi de la Seguretat Social que pertoqui o mutualitat del col·legi professional, ininterrompudament, des d’un any abans de la publicació de la declaració de l’estat d’alarma, el 14 de març de 2020.

B. Autònoms de temporada
Poden ser beneficiàries les persones físiques que s'hagin mantingut d’alta en el règim especial de treballadors autònoms, règim especial per compte propi de la Seguretat Social que pertoqui o mutualitat del col·legi professional, amb 4 mesos d'activitat com a mínim, acumulats que poden ser no consecutius, des d’un any abans de la publicació de la declaració de l’estat d’alarma, el 14 de març de 2020.

Tramitació i terminis

La tramitació de les subvencions serà telemàtica, i constarà de dues fases. Per a la fase 2, es requereix la signatura electrònica individual del propi beneficiari.

Tràmit 1: sol·licitud de la cita prèvia per començar el tràmit telemàtic

Podreu sol·licitar l'assignació de data i franja horària per presentar la sol·licitud a partir del dia 22 de juliol a les 9 del matí a la web https://reservatorn.caib.es/reservatornsauto/ (prèviament, la web no estarà operativa).

En aquest tràmit només s’haurà d'introduir la identitat del treballador autònom que demana les ajudes (no el representant), municipi del domicili fiscal, si realitza la seva activitat durant tot l'any, o, si és de temporada, i el correu electrònic.

Una vegada introduïts els camps anteriors, el sistema informarà del termini assignat per a presentar les sol·licituds.

La cita prèvia és obligatòria per poder accedir al tràmit 2.

Tràmit 2: presentació de sol·licitud

Per presentar la sol·licitud es requereix el certificat digital. Si no en teniu, aquí teniu l’enllaç amb instruccions per obternir-lo.

Per presentar la sol·licitud es requereix de signatura electrònica: Realitzar tràmit

Es tindrà en compte el domicili fiscal del beneficiari, ja que el repartiment dels fons és municipal.

Dins de la franja assignada del tràmit 1, s'accedirà al procediment de la seu electrònica que s'ha publicat en el BOIB Núm.122 d'11 de juliol 2020.

És important que el tràmit 2 es realitzi en la franja assignada pel tràmit 1.

Qualsevol sol·licitud presentada seguint un procediment diferent al descrit no serà admesa.

Aquí teniu la informació completa de les subvencions.

Consultau el BOIB per la presentació de la declaració responsable a efectes d'agilitzar la tramitació dels ajuts.