Ajuts per a la modernització del teu establiment

La Conselleria de Treball, Comerç i Indústria ja ha publicat la convocatòria d’ajuts destinats a fomentar la modernització de les empreses comercials detallistes i de determinades empreses de serveis. Aquesta convocatòria inclou, per primera vegada, un avantatge en la valoració per als comerços catalogats com a emblemàtics per la seva antiguitat. 

Entre els objectes de la subvenció, es troben:

  • Millores tecnològiques encaminades a potenciar el comerç electrònic
  • Inversions per avançar en l’estalvi energètic
  • Millores en l’accessibilitat i l’eliminació de barreres arquitectòniques
  • Adquisició de maquinaria, mobiliari i seguretat, així com la modernització d’establiments,
  • Millora de la imatge comercial
  • Realització d’obres i reformes

Beneficiaris: persones físiques i jurídiques privades, agrupacions de persones físiques o jurídiques privades i comunitats de béns o qualsevol altre tipus d’unitat econòmica o patrimoni separat que, encara que no tenguin personalitat jurídica, puguin dur a terme les accions que es pretén fomentar (veure quins epígrafs es poden beneficiar de la subvenció).

Quantia: La quantia de la subvenció és del 50% del cost elegible (IVA exclòs), amb un màxim de 7.000€ per empresa. L’actuació presentada ha de tenir un cost elegible mínim de 2.000€, sense IVA.

Termini per presentar la sol·licitudampliat termini fins el 21 de maig 2019

Activitats de comerç detallista: epígrafs 641, 642, 643, 644, 647 (tots excepte el 647.5), 651, 652 (tots excepte el 652.1), 653, 654 (únicament els epígrafs 654.2 i 654.6), 656, 657, 659 i 662. 

Activitats de serveis: epígrafs 971, 972, 973 (únicament 973.1) i 975.

Consulta el BOIB i el model de sol·licitud aquí