Ajudes a la modernització d'establiments comercials del Govern de les Illes Balears

La Conselleria de Transició Energètica i Sectors Productius ja ha publicat la convocatòria d'ajudes destinades a fomentar la modernització de les empreses comercials minoristes i de determinades empreses de serveis, així com continuïtat a establiments comercials i de determinats serveis considerats emblemàtics, amb especial atenció als afectats per la crisi de la COVID 19.

Entre els objectes de la subvenció, es troben:

  • Millores tecnològiques encaminades a potenciar el comerç electrònic.
  • Inversions per a avançar en l'estalvi energètic.
  • Millores en l'accessibilitat i l'eliminació de barreres arquitectòniques.
  • Adquisició de maquinària, mobiliari i seguretat, així com la modernització d'establiments.
  • Millora de la imatge comercial.
  • Realització d'obres i reformes en general, i especialment aquelles que siguin necessàries per a adaptar el local a les noves necessitats provocades per la crisi COVID19.
  • Despeses corrents durant l'estat d'alarma (aigua, electricitat, lloguers, compres EPIs relacionats amb la crisi COVID19).

Beneficiaris: persones físiques i jurídiques privades, agrupacions de persones físiques o jurídiques privades i comunitats de béns o qualsevol altre tipus d'unitat econòmica o patrimoni separat que, encara que no tinguin personalitat jurídica, puguin dur a terme les accions que es pretén fomentar (veure quins epígrafs es poden beneficiar de la subvenció).

Quantia: la quantia de la subvenció és del 70% del cost elegible (IVA exclòs) més el 10% del cost elegible provocat per la crisi de la COVID-19, amb un màxim de 8.000 € per empresa. L'actuació presentada ha de tenir un cost elegible mínim de 2.000 €, sense IVA.

Termini per a presentar la sol·licitud: fins al 4 de juliol de 2020

Activitats de comerç minorista: epígrafs 641, 642, 643, 644, 645, 647 (tots excepte el 647.5), 651, 652 (tots excepte el 652.1), 653, 654 (únicament els epígrafs 654.2 i 654.6), 656, 657, 659 i 662.

Activitats de serveis: epígrafs 971, 972, 973 (únicament 973.1) i 975.

Consultau el BOIB i el model de sol·licitud aquí

Ampliació data de justificació de la inversió subvencionada com el termini per justificar la realitzacó de les activitats subvencionades i per sol·licitar el pagament de la subvenció: Fins dia 31 d'octubre de 2020. Consultau el BOIB

Seu electrónica

Fulletó informatiu